Maharaj & Mataji

Achariya Vidhya Sagar Ji

Achariya Pushpdant Sagar Ji

Achariya Samta sagar Ji

Achariya Vishad Sagar Ji

Achariya Virag Sagar Ji

Achariya Vardhman Sagar JI

Achariya Prasaan Sagar ji

Achariya Sambhav Sagar Ji

Achariya Sunil Sagar Ji

Achariya Vishudh Sagar Ji